Logo KOBIT PolstinaSlovencina
O spoločnosti Produkty a služby Referencie Kontakt

Politika ochrany osobných údajov spoločnosti KOBIT-SK, s.r.o.


Ochrana osobných údajov

je v spoločnosti KOBIT-SK, s.r.o. (ďalej len „KOBIT“ alebo „prevádzkovateľ“) zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“).


Prevádzkovateľ

KOBIT-SK, s.r.o., M. R. Štefánika 2970/48, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 316 414 40 (ďalej len „my“). Email : kobit@kobit.sk, Tel : +421 43 5506 221


Zásady ochrany osobných údajov

Osobné údaje prevádzkovateľ spracúva len na základe zákonných podmienok. K spracúvaniu osobných údajov dochádza, ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

  • Dotknutá osoba vyjadrila súhlas;
  • Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy;
  • Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;
  • Spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby;
  • Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
  • Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, s výnimkou prípadov keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov.

Osobné údaje prevádzkovateľ uchováva bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k osobným údajom majú výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Osobné údaje dotknutej osoby prevádzkovateľ zálohuje v súlade so zákonnými požiadavkami a bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa po nevyhnutne potrebnú dobu. Zálohovanie slúži na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov.


Práva dotknutých osôb

Dotknutá osoba má, bez ohľadu na právny základ spracúvania osobných údajov, právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, alebo právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Právo na odvolanie súhlasu

Súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti poštou na našu adresu, elektronicky na emailovú adresu kobit@kobit.sk

 

Právo na prístup k Vašim osobným údajom

Máte právo na základe žiadosti získať od nás informácie aké osobné údaje o vás spracúvame a poskytnutie kópie Vašich osobných údajov. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.

 

Právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov

Osobné údaje musia byť správne, aktuálne a pravdivé. Máte právo na základe žiadosti na opravu nesprávnych a na doplnenie neúplných Vašich osobných údajov. Uplatnením tohto práva nám pomôžete udržiavať Vaše osobné údaje správne a aktuálne.

 

Právo na vymazanie osobných údajov

Máte právo na základe žiadosti požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, ak sa účel spracúvania skončil alebo sú osobné údaje spracúvané nezákonne.

 

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo na základe žiadosti o blokovanie Vašich osobných údajov.


Právo na prenos Vašich osobných údajov

Máte právo na základe žiadosti získať Vaše osobné údaje ktoré o vás spracúvame v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požiadať o prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.

 

Právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov na účely marketingu

Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely marketingu.

Spôsob uplatňovania práv

Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na našu adresu, alebo elektronicky na emailovú adresu kobit@kobit.sk.

 Na Vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu v každom prípade do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môže byť lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, ale v každom prípade vás budeme o dôvodoch predĺženia lehoty informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Informácie sa poskytujú bezplatne. Ak by však Vaše žiadosti boli neprimerané alebo často sa opakujúce môžeme požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.

Máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27), ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s týmito podmienkami, prípadne platnou legislatívou.

© KOBIT