Logo KOBIT PolstinaSlovencina
O spoločnosti Produkty a služby Referencie Kontakt

POLITIKA ISR


Každodennou činnosťou neustáleho zlepšovania kvality vyrábaných úžitkových nadstavieb na údržbu komunikácií a zber komunálneho odpadu patriť k najvýznamnejším európskym výrobcom so značkou spoľahlivosti a progresivity, s garanciou trvalej kvality.


Orientovať sa na riadenie procesov ekologicky, bezpečne, s hospodárnym využívaním energií. Implementovať a trvalo dodržiavať legislatívne a právne požiadavky našej spoločnosti, ako aj zainteresovaných strán a riešiť ciele v procesoch, zabezpečovať zdroje na ich realizáciu. Uplatňovať uvažovanie založené na riziku, stanovovať opatrenia so zámerom zvyšovania kvality produkcie, spokojnosti zamestnancov, zákazníkov, vlastníkov a ďalších zainteresovaných strán.


Bezpečne a trvalo znižovať negatívne vplyvy všetkých činností na životné a pracovné prostredie, zvyšovať bezpečnosť, uplatňovať analýzu rizík a príležitostí, zabrániť ohrozeniu zdravia a uplatňovať zdravé pracovné podmienky na prevenciu pracovných úrazov zamestnancov.


Inovovať oblasť realizácie produktov o nové trendy, preferovať a nakupovať energeticky účinné výrobky a služby. Sústavne angažovať každého zamestnanca na uplatňovaní zásad ISR bez rozdielu na úrovni pracovného zaradenia.


Trvalo a efektívne komunikovať so zamestnancami a zainteresovanými stranami. Byť výzvou pre dodávateľov cez procesné riešenia. Motivovať zamestnancov na dosahovaní cieľov ISR, zvyšovať ich povedomie v oblasti kvality, environmentu, bezpečnosti – neustálym vzdelávaním a rozvojom.Schválil: Ing. Ján Zajac, riaditeľ spoločnosti
Dolný Kubín, 25.03.2020
© KOBIT