Logo KOBIT PolstinaSlovencina
O spoločnosti Produkty a služby Referencie Kontakt

Výročná správa 2011

I. Profil spoločnosti

Spoločnosť KOBIT-SK, s.r.o. so sídlom M.R. Štefánika 2970/48 v Dolnom Kubíne je obchodná spoločnosť, ktorá vykonáva predmet svojej hospodárskej činnosti od roku 1996. Predmetom obchodnej a výrobnej činnosti spoločnosti tvorí ucelený sortiment rozdelený do nasledovných skupín:

  • zariadenia na zimnú údržbu komunikácií
  • zariadenia na zber a odvoz komunálneho odpadu
  • transportné cisterny na tekuté látky a polievacie stroje
  • fekálne, kombinované a špeciálne nadstavby
  • kosačky a malá technika
  • zariadenia na čistenie a zametanie

Okrem toho spoločnosť poskytuje a zabezpečuje kvalifikovaný záručný i pozáručný servis na všetky dodávané produkty. Uvedený sortiment obchodu a výroby nebol v priebehu roku 2011 významným spôsobom zmenený. V súčasnosti je v ponuke viac ako 150 strojov, zariadení a cisternových návesov prevažne pôvodnej konštrukcie. Väčšina produkcie je vyrábaná podľa záujmov a požiadaviek zákazníkov v malých sériách alebo kusovo.

KOBIT–SK, s.r.o Dolný Kubín je súkromná česko-slovenská obchodná spoločnosť, ktorej 75% obchodný podiel vlastní spoločnosť KOBIT Holding s.r.o. Praha a 25 % podielu patrí slovenskej fyzickej osobe. V priebehu roku 2011 došlo ku zmene spoločníkov, ktorá súvisela s holdingovým usporiadaním väčšinového vlastníka spoločnosti v ČR. KOBIT - SK s.r.o. sa tak stal súčasťou silnej skupiny KOBIT Holding s.r.o. Praha, ktorá zahŕňa viaceré výrobné i obchodné spoločnosti v Čechách a v Európe.

Základné imanie spoločnosti tvorí čiastku 447 456,- EUR bolo spoločníkmi plne splatené. Spoločnosť finančne tvorí rezervný fond vo výške 10 % základného imania.

Spoločnosť je zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Žilina oddiel Sro vložka č.3031/L. Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí a ani nijakú inú majetkovú účasť na podnikaní tretej osoby. Spoločnosť riadia a zastupujú dvaja konatelia.

Vnútorné riadenie spoločnosti je v súlade s požiadavkami noriem systému manažérstva ISO 9001:2000, ISO 14001: 2004 a BSi OHSAS 18001:1999.

II. Hospodárske výsledky roku 2011

Hospodársky rok 2011 môžeme považovať z hľadiska dosiahnutých tržieb za úspešný, keď tržby zaznamenali nárast oproti predošlým obdobiam. Naplnili sa plánované zámery a výsledky v predaji potvrdili významné postavenie spoločnosti na slovenskom trhu. Za pozitívum pokladáme aj to, že veľkú časť tržieb roku 2011 sme realizovali v relatívne novom segmente, a to v predaji čistiacej techniky pre komunálnu oblasť.

Na obchodnom obrate v celkovej výške 14,631 mil. EUR sa v roku 2011 sa výraznejším spôsobom ako v predchádzajúcich obdobiach premietli úspešne vyhodnotené ponuky vo verejných súťažiach a ich následná realizácia v rámci projektov OPERAČNÉHO PROGRAMU ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Prioritnej osi 3 „Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy“ - dodávky špeciálnych čistiacich (zametacích a umývacích) vozidiel pre samosprávu a organizácie ktorým bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok a Prioritnej osi 4 „Odpadové hospodárstvo“ – dodávky vozidiel a príslušenstva na zber odpadu. Táto realizácia znamenala viac ako 50 % podiel na obchodných tržbách roku 2011. Skúsenosti pri zabezpečovaní dodávok technológií vo väčšom rozsahu v rámci uvedených projektov, ako aj spokojnosť zákazníkov vytvárajú predpoklady ku realizácii ďalších zákaziek v nasledujúcom období.

Oblasť vlastnej výroby rástla v súvislosti s nárastom celkových výnosov spoločnosti, absolútny objem výroby vyšší ako 700 tis. EUR je jedným z najvyšších objemov v histórii.

V oblasti servisu sme dosiahli mierne zvýšené výkony a rentabilitu, vzhľadom na to , že predmetná činnosť je preferovaná a maximálne ľudsky a materiálne podporovaná, dosiahnuté výsledky by mali byť výrazne lepšie.

III. Ekonomické výsledky

Celkové výnosy spoločnosti dosiahli čiastku 17 387 646,- EUR a pridaná hodnota čiastku 1 111 186,- EUR. Vyčíslený hospodársky výsledok za rok 2011 po zdanení dosiahol čiastku 260 632,11 EUR. Daňová povinnosť činila 73 110,- EUR. Celková rentabilita tržieb spoločnosti dosiahla 1,5 %, čo je hodnota historicky skôr nižšia.

V oblasti obchodných tržieb dosiahnutý objem výnosov považujeme jeden z najvyšších v histórii spoločnosti. Dosiahnuté obchodné výkony spoločnosti mali rozhodujúci vplyv aj na ekonomicko-finančné ukazovatele. V oblasti ekonomickej analýzy musíme konštatovať, že z hľadiska absolútnych hodnôt i pomerných čísel došlo k miernemu prekročeniu priemerných dlhodobých ukazovateľov Do výnosov spoločnosti v roku 2011 bola započítaný aj výnos z predaja pohľadávky v objeme cca 2 000 tis. EUR

V oblasti nákladov došlo ku zmenám hlavne v ich štruktúre, keď sa výrazne zvýšili náklady na reklamné činnosti a bankové výdaje. Tieto náklady priamo súviseli so zabezpečením nárastu tržieb a ich pre financovaním , bez týchto výdavkov nich by sme nárast tržieb nerealizovali. V mzdových a osobných nákladoch došlo ich ďalšiemu nárastu oproti minulému roku, došlo k určitému zvýšenie aj základných miezd i pohyblivej zložky. Pomer mzdových nákladov voči tržbám a voči zisku však zaznamenal priaznivé hodnoty.

V oblasti finančného HV bol vyčíslená strata 151.834,- EUR, keď sa na nej podieľali jednak kurzové straty a taktiež výrazne zvýšené výdavky a poplatky voči bankovému sektoru. V oblasti úrokov prevažovali nákladové úroky nad výnosovými. Hlavnú váhu na finančnej strate mali bankové výdavky na zabezpečenie odpredaja pohľadávky, spracovanie úverových zmlúv a bankových záruk pre účasť vo verejnom obstarávaní.

Celkovo finančnú oblasť môžeme charakterizovať ako oblasť so značnými nárokmi na jej riadenie, súčinnosťou s obchodným úsekom a financujúcimi bankami. Požiadavky na finančné zdroje sa výrazne zvýšili, ale pre ďalšie obdobia zrejme nebude potrebný ich súčasný objem.

Oblasť investícií a hmotného majetku spoločnosť obstarala jeden osobný automobil pre obchodný úsek a úžitkový automobil pre servisné činnosti. Hodnota obstaraného HIM bola cca 77 tis. EUR. Drobné nákupy boli realizované v oblasti nákupu kancelárskych zariadení, náradia do výroby a nákupu výpočtovej techniky. Výška objemu nákupov IM nedosiahla výšku účtovných odpisov, spoločnosť nemá potrebu výrazného nákupu alebo výstavby IM.

V oblasti likvidity a stavu obežných prostriedkov výška stavu pohľadávok a záväzkov ku koncu obdobia výrazne narástla. V inkase rizikových pohľadávok minulých období sa nesplnili úlohy a spoločnosť stále tvorí opravné položky vo výške 23 tis. EUR. Z pomerových ukazovateľov likvidity došlo k poklesu pri záväzkoch a k nárastu likvidity pohľadávok. Pokles stavu záväzkov súvisí s čerpaním kontokorentného úveru a zvýšenie pohľadávok súvisí s tým, že veľká časť tržieb roku 2011 bola realizovaná cez operačné programy, kde je zmluvne podmieňovaná 90 dňová splatnosť. Spoločnosť sa po finančnej stránka pripravila na plánovaný nárast tržieb a s financujúcou pobočku boli podpísané zmluvy so zvýšeným limitom na kontokorentný úver a bankové záruky. Pomocou týchto nástrojov bolo financovanie roku 2011 plynulé a bezproblémové s dopadom na finančný hospodársky výsledok.

V oblasti vlastného imania došlo k jeho zvýšeniu na hodnotu 2.885 tis. EUR, čo vytvára vlastný zdroj finančného krytia hospodárskej činnosti spoločnosti.


Porovnanie medziročných hlavných ukazovateľov v mil. EUR:
Rok r.2008 r.2009 r.2010 r.2011
Tržby za vl. výrobu a služby 12,94 5,42 9,39 15,33
Pridaná hodnota 1,14 0,68 0,66 1,11
Zisk po zdanení 0,61 0,197 0,15 0,29
NaHIM vZC 1,42 1,287 1,211 1,17
Zásoby  0,75 mil. 0,43. 0,842 0,816
Krátkodobé pohľadávky 1,39 mil. 0,664 1,534 2,712
Krátkodobé záväzky 2,09 mil. 0,307 2,082 2,49
Počet pracovníkov 32 24 24 24
Mzdy celkom 0,302 0,24 0,268 0,325
Priemerná mzda 819,- 850,- 875,- 1115,-

IV. Oblasť ISR, BOZP a ochrany ŽP

V roku 2011 spoločnosť riadila rozhodujúcu časť svojich procesov podľa zavedeného integrovaného systému riadenia podľa noriem ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 a BSi OHSAS 18001:1999. Certifikačná spoločnosť v roku 2011 auditu potvrdila zhodu riadenia a evidovania vnútropodnikových procesov s príslušnými normami.

V oblasti ochrany ŽP a riadenia BOZP spoločnosť naďalej dôsledne dodržiava vo svojej činnosti nariadenia vyžadované platnými normami a zákonmi, vytvára prevádzkové podmienky pre znižovanie nebezpečných odpadov, úsporu všetkých druhov energií, pravidelne školí a vzdeláva svojich zamestnancov. V oblasti celkového množstva produkovaných alebo uskladnených nebezpečných odpadov spoločnosť patrí medzi malých producentov. V priebehu roku 2011 v spoločnosti sa nevyskytol žiadny pracovný úraz ani žiadne ohrozenie zdravia či bezpečnosti pracovníkov. Úroveň starostlivosti o zamestnancov a o ich zdravie a bezpečnosť pri práci je na vysokej úrovni, naďalej spolupracujeme s externou zdravotnou službou.

V. Zamestnanci

K 31.12. 2011 bol fyzický stav 24 zamestnancov a prepočítaný 25. To znamená, že oblasť ľudských zdrojov bola v hodnotenom roku stabilizovaná a nedošlo ku vynútenej zmene počtu pracovníkov. Jeden zamestnanec pracoval na polovičný úväzok.

Štruktúra zamestnancov bola nasledovná: v kategórii THP v hodnotenom roku pracovalo 12 pracovníkov z toho dvaja vedúci, zvyšok tvorili zamestnanci zaradení do robotníckych kategórií. Zamestnávanie pracovníkov formou krátkodobých úväzkov- dohôd pokleslo. Zvýšenú realizáciu výroby sme riešili aj formou zvýšeného nákupu potrebných služieb a výkonov od kooperantov tak, aby sme nemuseli zvýšiť stavy vlastných pracovníkov.

Priemerná mzda kmeňového zamestnanca v spoločnosti vzrástla sumu 1.115,- EUR. V kategórii R bola zaznamenaná priemerná mzda vo výške 863,- EUR. Je to výrazný nárast oproti predošlým obdobiam a to na základe zvýšenia nominálnych miezd, ale hlavne pohyblivej časti, ktorá bola vyplatená podľa dosiahnutých výborných výsledkov. V oblasti využitia fondu pracovného času môžeme opäť konštatovať nízky stav tzv. paragrafov a práceneschopnosti. Podstatná časť zaevidovaných a vyplatených nadčasových hodín bola zaznamenaná v rámci servisných zásahov.

Stav a kvalifikačná štruktúra pracovníkov v spoločnosti je stabilizovaná, keď v súčasnosti nepočítame s jednorazovým znížením počtu pracovných miest. V roku 2011 zaznamenáme jeden odchod do dôchodku. Spoločnosť pri výbere a vzdelávaní zamestnancov spolupracuje s personálnymi agentúrami, pri tomto spôsobe výberu plánujeme i naďalej ostať.

Pri hodnotení pracovníkov môžeme opäť konštatovať, že sú kompetentní vykonávať činnosti požadované výrobnými procesmi a zákazníkmi a do ich odborného rastu spoločnosť investuje potrebné zdroje. Pravidelne sa vykonáva odborné vzdelávanie a školenia v zmysle ISR spoločnosti.

Čerpanie zo sociálneho fondu spoločnosť naďalej používa predovšetkým na dotovanie ceny stravných lístkov pre zamestnancov, fyzickú rehabilitáciu a pre spoločensko-športové akcie s cieľom zlepšovania vzťahov v pracovnom kolektíve.

VI. Výrok audítora

Spoločnosť z dôvodu dosiahnutého obratu má povinnosť overiť svoju účtovnú závierku a pre rok 2011 túto povinnosť vykonal nezávislý audítor Ing. Vladimír Hládek e. č. 636. Záverečný výrok a správa audítora o posúdení účtovnej závierky a údajov zverejnených v tejto výročnej správe sa nachádzajú v Prílohe č. 1. Overené účtovné výkazy a Poznámky k účtovnej závierke spoločnosti za rok 2011 tvoria Prílohu č. 2 tejto správy.

VII. Návrh na rozdelenie zisku

Spoločnosť v roku 2011 vykázala čistý hospodársky výsledok vo výške 290 632,11 EUR. Ako je v správe uvedené, dosiahnutý hospodársky výsledok znamená primeranú mieru zisku a rentabilitu tržieb. Navrhujeme preto valnému zhromaždeniu spoločníkov rozdelenie čistého zisku účtovaného ako nerozdelený hospodársky výsledok minulých rokov nasledovne:

- 2.500,- EUR príspevok do sociálneho fondu spoločnosti,

- 36.000,- EUR podiel na zisku spoločníkom

- 252.132,11 EUR zúčtovať ako nerozdelený hospodársky výsledok minulých období.

VIII. Hospodárske zámery spoločnosti na rok 2012

Naša spoločnosť v minulom roku dosiahla obchodný obrat cca 15 mil. EUR, čo je najvyšší dosiahnutý obrat spoločnosti v histórii. Na trh sme dodali veľké množstvo strojov a zariadení, ktorým treba venovať náležitú pozornosť zabezpečovaním predovšetkým kvalitného a rýchleho servisu. S týmto súvisí aj plynulé zabezpečovanie dodávok náhradných dielov, čo bude mať vplyv na skladové zásoby spoločnosti.

V roku 2012 predpokladáme tržby na úrovni 12 -13 mil. EUR. Nižší predpoklad tržieb oproti roku 2011 je ovplyvnený menším počtom veľkých zákaziek. V tejto oblasti sú väčšie nákupy realizované nepravidelne, čo spôsobuje rozdielnosť tržieb v jednotlivých rokoch. Aj v roku 2012 chceme realizovať a uchádzať sa o zákazky financované cez európske fondy , či už to bude operačný program „čistota životného prostredia“ alebo „zberné dvory, odpadové hospodárstvo“, kde môžeme ponúknuť náš výrobný sortiment.

Nosné programy v roku 2012 budú: zimná technika, čistiaca a zametacia technika, kropnice a zariadenia na zber a zvoz odpadu, kde treba zarátať aj fekálne cisterny. Určite nezanedbáme ani ostatné naše oblasti, ale nepredpokladáme v nich veľký dopyt. U niektorých našich nosných zákazníkov dôjde v roku 2012 k útlmu pri investíciách, nakoľko hlavne na VUC je zlá finančná situácia a nebude dostatok kapitálových prostriedkov na nákup novej techniky. Keďže aj výstavba momentálne stagnuje aj v oblasti bitúmenovej techniky nebude veľký dopyt. Navyše táto oblasť je v súčasnosti na Slovensku trhovo nasýtená.

V roku 2012 chceme v oblasti marketingu a propagácie oboznámiť našich zákazníkov s rôznymi inováciami výrobkov na výstavách a tradičných prezenčných podujatiach. Medzi nosné budú patriť - v máji IFAT Mníchov, v júni tradičný STAN 2012 v sídle našej spoločnosti, v auguste Jičínsky veľtrh v našej materskej spoločnosti KOBIT Jičín, v septembri AQUA 2012 v Trenčíne, ďalej združenia ZOVP v apríli a na jeseň. Plánujeme sa zúčastniť aj na výstave v Kyjeve na Ukrajine, kde chceme otvoriť aj naše zastúpenie.

Na to aby sme plánované úlohy naplnili, je potrebné aby sme veľkú pozornosť venovali neustálemu preškoľovaniu našich zamestnancov na všetkých úrovniach, od pracovníkov vo výrobe až po vedenie spoločnosti. Okrem tohto chceme opäť začať preškoľovať pred jednotlivými sezónami aj obsluhy našich zariadení, tak aby to viedlo k obojstrannej spokojnosti či už u nás ako dodávateľa, ako aj zákazníka – prevádzkovateľa.

Aj vďaka stabilizovanému kolektívu sme presvedčení, že všetky úlohy a zámery, ktoré sme si stanovili do roku 2012 naplníme a uspokojíme tak potreby našich zákazníkov aj našej spoločnosti.


Projekcia súvahy a plán tržieb a HV r. 2011
Aktíva: v tis. EUR Pasíva: v tis. EUR
A. Pohľ. za upísané VI 0 A.Vlastné imanie 3 083
B. Stále aktíva 1 190 A1 Základné imanie 447
C. Obežné aktíva 3 743 B.Cudzie zdroje 1 850
z toho zásoby 650 z toho úvery 0
D. Časové rozlíšenie 0 C.Časové rozlíšenie 0
Spolu 4 933 Spolu 4 933
Výsledovka v tis. EUR
Tržby za predaj tovaru a vlastné výrobky 12 500
Obchodná marža 1 310
Výrobná spotreba 760
Pridaná hodnota 850
Osobné náklady 420
Prevádzkový HV 0
Finančný HV -80
Daň splatná 48
Čistý zisk 202

V Dolnom Kubíne, 2. apríla 2012

Ing. Ján Zajac - konateľ

Ing. Martin Tomka- konateľ

© KOBIT